Category Archives: PORTRAIT

ABOUT ME

     ….ผมเกิดและเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย เมืองที่มีธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีมากมาย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหล่านั้น ล้วนสร้างมุมมองทางศิลปะ และการถ่ายภาพที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ให้กับผม แต่ทุกอย่างยังคงอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจน เรียบง่าย ตรงไปตรงมา  …